درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)1و هدفمندی یارانه ها موثراست.
1-2- بیان مسئله:
دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.
باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:
(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود
کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.
چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.2
دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.
(مدیریت زمان) f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.
کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.
کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.
کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین می شود.
1-4- اهداف تحقیق:
اهداف اصلی:
* رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.
* تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
* افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
* در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.
* افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
* کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
* کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
* اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
* کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
* اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
* هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.
* کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.
* استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.
* کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.
اهداف فرعی:

* استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.
* کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.
* زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با استفاده از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.
* شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.
* کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.
* بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.
* کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.
* همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با استفاده از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.
* همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.
* کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.
1-5- فرضیه های پژوهش :
فرضیه اول: زمان محاسبه شده از طریق مطالعه کاروزمان جهت trade off (تعادل) کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه دوم: زمان محاسبه شده از طریق مهندسی ترافیک جهتtrade off (تعادل)کرایه حمل و نقل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل موثر است.
فرضیه سوم: زمان تصادف در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه چهارم:زمان تعمیرات در محاسبه کرایه تعادلی حمل ونقل نقش موثر دارد.
فرضیه پنجم: ارزش بار جهت محاسبه کرایه تعادلی موثر است.
فرضیه ششم: بیمه محصولات برکرایه تعادلی موثراست.
1-6- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع :
پژوهشگر با استفاده از منابع زیر یک مدلی را طراحی نموده است و فرضیاتی را تدوین نموده است.
1- برنامه ریزی مهندسی حمل ونقل و تحلیل جابه جایی مواد- دکتر سید حسینی
2- ارزیابی کاروزمان- مهندسی کارو مدیریت زمان دکتر احمدی
3- حسابداری مدیریت- فریدون رهنمایی رود پشتی
4- بررسی مولفه های ترافیکی سیستمهای حمل ونقل شهری وعوامل موثر برآن(محمد منتظری و مجید ادواری)
5- هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا- مهدی بشکوه
6- نقش بیمه در صنعت حمل ونقل بررسی های بازرگانی نشریه ترانزیت
7- مقاله مدیرت زمان- مجید امیدوار
8- آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل ونقل جاده ای مقاله از سید محمد علی کفایی و حسین صبوری کارخانه
9- اقتصاد حمل و نقل (مقاله) پگاه علیزاده
10- دستورالعمل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل (حافظی)
11- معضل نوسانات کرایه حمل- بیژن روحانی
12- تاثیر افزایش قیمت سوخت برتقاضای باری ریلی و سهم آن از حمل ونقل زمین رویا سیفی پور و فاطمه افروزامینی
13- بیمه های باربری شرکت سهامی بیمه دانا
1-7- تعریف عملیاتی :
مدیریت زمان : با توجه به زمان تعیین شده و جهت استفاده اثر بخش از زمان تعیین شده و با توجه به هدف کلیه فعالیتها را شناسایی نموده و زمان سنجی این فعالیتها را انجام می دهیم و فعالیتهای زائد که باعث اتلاف زمان ما می شوند را حذف می کنیم تا از زمان تعیین شده استفاده موثر نمائیم و به هدف خود برسیم
– حمل ونقل: انتقال کالا و انسان بین مبدا و مقصد
– مهندسی ترافیک: دانش و علمی است که به اندازه گیری ترافیک و سفرها می پردازد.
– ارزیابی کار وزمان: مطالعه فعالیت ها و کارهای زائد و زمان سنجی فعالیت ها و کارهای زائد
– میانگین زمانی عبور: متوسط زمان عبور بین مبدا و مقصد با توجه به انواع وسایل حمل و نقل
– تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل ونقل تعادلی : کرایه مناسبی که بین شرکتهای حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) مورد تائید باشد و جوابگوی هزینه های حمل و نقل و مورد رضایت شرکت های تولیدی باشد تا شرکت های تولیدی بهانه و دلیلی برای افزایش قیمت محصولات خود نداشته باشند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- نقشه ادبیات پژوهش :
آیا با مدیریت زمان و استفاده از دانش مهندسی ترافیک در ارزیابی کار و زمان بر کرایه تعادلی حمل و نقل موثر است ؟شکل 2-1 نقشه ادبیات پژوهش
2-2- کرایه حمل و نقل تعادلی چیست؟3
در وضعیت موجود تورم در جامعه به دلیل عدم تعادل بین شرکت های حمل و نفل و تولیدی می باشد زیرا از یکطرف افزایش کرایه بار ناشی از پارامترهای موجود مانند افزایش قیمت سوخت و مسافت و ساعت و نوع جاده موجب عدم رضایت شرکت های تولیدی می شوند و بهانه ای برای افزایش قیمت محصولات دارند و پارامترهای موجود وجه اشتراکی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل ندارند لذا نیاز به کرایه تعادلی4 در حمل و نقل می باشد.
به منظور تعیین کرایه مناسبی که بتواند تعادل بین شرکت های حمل و نقل و تولیدی (خدماتی) ایجاد نماید کرایه تعادلی باعث می شود افت و خیز قیمت کرایه بر اساس پارامترهای مطلوب باشد و بر اساس پارامترهای موجود نباشد زیرا پارامترهای موجود در ایجاد تعادل بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل توانمند نمی باشند و کرایه تعادلی مانند دو کفه ترازو بین حمل و نقل و تولید تعادل ایجاد می کند.
کرایه تعادلی منجر به این می شود که شرکت های تولیدی بهانه ای جهت افزایش قیمت محصولات ندارند زیرا تحویل مناسب و سالم بار تولید و خدمات بیشتر می شود و مشری ها بیشتر می شوند و از طرفی شرکت های حمل و نقل به علت تحویل به موقع و سالم بار (کرایه بر اساس وظیفه ) و افزایش کرایه بیشتر می توانند هزینه های حمل و نقل را مهار کنند و شرکت های حمل و نقل از ورشکستگی نجات یابند.
2-3- نظریه دانشمندان :
(اسمال و وندندر2007)5 درمقاله ای تحت عنوان روند بلند مدت تقاضای حمل و نقل، کشش پذیری قیمت سوخت و چشم انداز نفت برای سیاست حمل ونقل به بررسی اثر قیمت های انرژی بر تقاضای حمل و نقل ایالات متحده آمریکا برای سال های 1996- 2004 پرداختند. وی تغییرات مصرف سوخت در حمل ونقل جاده ای برای هر فرد (بزرگسالان) را ناشی از سه عامل تغییرات میزان سفر، تغییرات موجودی وسیله نقلیه، تغییرات فراوانی متوسط سوخت وسایل نقلیه می داند. میزان سفر بزرگسالان در هر مایل راتابع خطی از قیمت سوخت، اثر تقابلی قیمت سوخت و درآمد شهری، اثر تقابلی قیمت و جمعیت شهری و تابع غیرخطی از هزینه سوخت در هرمایل در نظر گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در اثر درآمد نسبت به قیمت سوخت تاثیر بیشتری بر میزان سفر دارد، لیکن هزینه سوخت تاثیر معنی داری برمیزان سفر ندارد.
نتایج مطالعه (عزتی و عاقلی کهنه شیری، 2005) نشان می دهد که تقاضای حمل بار نسبت به فاصله بین مبدا و مقصد بارگیری بی کشش است.
(فرشاد، 2004)6 در مطالعه ای شدت مصرف انرژی بخش حمل و نقل زمینی و ریلی برآورد و مقایسه کرده است.براساس محاسبات انجام شده، شدت مصرف سوخت جاده و راه آهن برای سال های 1374 – 1378 به ترتیب 4/9، 13/6 خواهد بود که نشان می دهد میزان مصرف سوخت در حمل به شیوه جاده ای 53/1 برابر مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی است. همچنین حمل ونقل ریلی در بخش باری یک سوم حمل ونقل زمین سوخت مصرف می کند.
-محسن ذوقی، کامران رحیم اف و مهدی علیپور و اوسری می گویند:
امروزه رشد اقتصادی کشورها برپایه رشد شبکه های حمل و نقل استورا است. در این میان نقش پارامترهای دخیل در ارزش تمام شده جابه جایی و رابطه آنها با اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.رابطه بین هزینه و کرایه و قیمت تمام شده، جابه جایی کالا باتوجه به افزایش قیمت سوخت در کشور از جمله موضوعات درگیر در اقتصاد حمل و نقل می باشد.
لئون اقتصاددان معروف اظهارمی دارد: “حمل و نقل شالوده تمام فعالیت های انسانی است. ارمغان این بخش برای نوع بشر، دستیابی به زندگی بهتر و شایسته تر در سایه امنیت، رشد و بالندگی بیشتر در سایه روابط انسانی آسان تر و شرایط کار و تجارت باصرفه تر است.
درجه ارتقا و اعتلای جوامع امروزی با معیارهای ارقام توسعه بخش حمل ونقل ومیزان بهره وری افراد جامعه از امکانات و تسهیلات این بخش سنجیده می شود و درصد مقایسه ای اعتبارات جذب شده در این بخش از اقلام مشخصه تعالی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت ها به شمار می آید.
سید محمد علی کفایی وحسین صبوری کارخانه می گویند:”بنزین و گازوئیل از مهمترین نهاده های بخش حمل ونقل محسوب می شوند. آمارها نشان می دهد مصرف این فرآورده ها در ایران بیشتر از متوسط جهانی است.یکی از سیاست های پیشنهادی برای اصلاح مصرف سوخت، سیاست قیمتی است و لذا تاثیرتورمی اجرای سیاست های قیمتی برپخش حمل ونقل جاده ای کشور و نیز برتورم کل اقتصاد است. به این منظور از جدول داده- ستانده 1380 مرکز آمار ایران و تحت سه سناریوی مختلف (افزایش 200 درصد قیمت بنزین، افزایش 200 درصد قیمت گازوئیل، افزایش همزمان 200 درصد هردو) استفاده می شود.
یافته های حاکی ازآن است که در سناریوی اول تورم حمل و نقل جاده ای بار و مسافر به ترتیب 6 و 9 درصد و سطح عمومی قیمت ها نیز 3/4 درصد افزایش می یابند در سناریوی دوم در دو زیر بخش جاده ای بار و مسافر 2/4 و 5/4 درصد و تورم کل کشور هم 2/2 درصد زیاد می شود. بالاخره در سناریوی سوم زیر بخش های جاده ای بارو مسافر به ترتیب با تورمی معادل 2/10 و 5/13 درصد و کل کشور نیز با تورم 5/6 درصد روبرو می شوند.
دکتر مهین فخوری کارشناس حمل ونقل: حمل و نقل چند وجهی را رکن اساسی تجارت بین المللی و عامل توسعه اقتصادی عنوان کرد و برای حمل و نقل کالا درقرن 21 دیگر حمل ونقل سنتی یک جانبه کفایت نمی کند چراکه امروزه حمل ونقل لجستیک و مبدا تا مقصد مطرح است و حمل ونقل یک وجهی جوابگو نیست و صاحبان کالاهم تمایل دارند تا برای حمل کالایشان بایک نفر قرارداد داشته باشند ویک شرکت مسئولیت حمل ونقل کالای آنان را برعهده بگیرند. بنابراین تازمانی که تجارت وجود دارد و صادرات و واردات جریان دارد و حمل ونقل بین المللی رایج است، حمل ونقل چند وجهی هم ادامه خواهد داشت.

  • 1

پاسخی بگذارید