مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (282)

2-2-2-1 تراضی طرفین1172-2-2-2 اهلیت طرفین1192-2-2-2-1 بلوغ1202-2-2-2-2 رشد1212-2-2-2-3 عقل1272-2-3 مضمون به1282-2-3-1 لزوم ثابت بودن بر ذمه1282-2-3-2 لزوم مشروع بودن تعهد1332-2-3-3 موضوع تعهد باید مال کلی و قابل تعیین باشد133فصل سوم: آثار ضمانت حسن انجام تعهد1353-1 آثار ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (275)

2-5-4-1 گفت و گوی دو طرفه و تک گویی272-5-4-2 انواع تک گویی272-6 لحن / نواخت282-6-1 تعریف282-6-2 انواع لحن282-6-3 عناصر سازنده لحن292-7 زاویه دید292-7-1 تعریف292-7-2 انواع زوایه ی دید302-7-2-1 زاویه دید بیرونی302-7-2-2 زاویه ی دید درونی312-7-3 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (277)

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده312-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی312-12-1. مزایا312-12-2. معایب و محدودیت‌ها322-13. پیشرفت درسی332-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان33 در این سایت فقط تکه هایی ادامه مطلب…

By 92, ago