مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (277)

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده312-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی312-12-1. مزایا312-12-2. معایب و محدودیت‌ها322-13. پیشرفت درسی332-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان33 در این سایت فقط تکه هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (275)

2-5-4-1 گفت و گوی دو طرفه و تک گویی272-5-4-2 انواع تک گویی272-6 لحن / نواخت282-6-1 تعریف282-6-2 انواع لحن282-6-3 عناصر سازنده لحن292-7 زاویه دید292-7-1 تعریف292-7-2 انواع زوایه ی دید302-7-2-1 زاویه دید بیرونی302-7-2-2 زاویه ی دید درونی312-7-3 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (274)

2-2-2-5- المُقارِب…………………………………………………………………………………………352-2-2-6- المقاربه…………………………………………………………………………………………362-2-2-7- تقریب……………………………………………………………………………………………362-2-2-8- متقارب و تقارب……………………………………………………………………………..372-2-2-9- قرَّب یقرّب تقریبا…………………………………………………………………………….372-2-2-10- قارب…………………………………………………………………………………………..372-3- تطور معنایی قرب و مشتقات آن……………………………………………………………….382-3-1- معنای قرب و مشتقاتش در دوره قرآنی……………………………………………….412-3-2- معنای قرب و مشتقاتش در دوره پس از قرآنی……………………………………..432-4- تحلیل تطور ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (271)

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)54 3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی55 4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی55 5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی58 6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری59 7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی59 -2-4-5اهمیت فضاهای ادامه مطلب…

By 92, ago